in ,

Островски или автономни (off-grid) фотонапонски системи

ОСТРОВСКИ ИЛИ АВТОНОМНИ (OFF-GRID) ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

Во услови кога не е можно да се обезбеди приклучок на централна дистрибутивна мрежа едно од можните решенија е поставување на т.н. островски, автономен, изолиран или off-grid фотонапонски систем. Ваквите решенија се базираат на користење на опрема која поддржува складирање на енергијата произведена од фотонапонските панели во акумулаторски батерии.

ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА ДА ДОБИЕТЕ ПОНУДА ОД АРЕСЕ СОЛУШНС ?

  • Локација (општина, град, населено место)
  • Листа на потрошувачи (уреди, апарати)
  • Инсталирана моќност на потрошувачи (W)
  • Дневна потреба или потрошувачка на ел. енергија (kWh)
  • Посакувана автономија на системот (денови)
  • Тип на објект и тип на кровна површина
    (рамен/кос кров,…керамиди/лим/шиндра,…2/4 води,…ориентација: исток/запад,…север/југ,…)

По доставување на потребните информации АРЕСЕ Солушнс ќе подготви и достави предлог решение кое ќе одговара на Вашите потреби согласно доставените информации од Ваша страна.

АРЕСЕ Солушнс димензиора систем според вашите потреби. Не постои готова конфигурација за вие да се прилагодувате на можностите на системите.

fotonaponski centrali фотонапонски централи

Фотонапонски централи по принцип „КЛУЧ-НА-РАКА“

Мрежно поврзани фотонапонски системи