Сегментација на корисници

Придружи ни се и види го видеото!

Внеси емаил и види ги советите за мигрена од докторите, започни веднаш!

ЗАПОЧНИ

Вистинска порака до вистинскиот корисник

Секој корисник е во различна фаза на Sales Funelot 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО АМЕРИКА ПРИ СЕГМЕНТАЦИЈА

ТРИ ГЛАВНИ НАЧИНИ НА СЕГМЕНТАЦИЈА

Стадиум на клиентот

Сегментација во зависност колку е стар клиентот и поважно на кои маилови направил некоја акција

Каква акција направил клиентот

Сегментација во зависност каква акција направиле дали кликнале и каде, или дали купиле и што.

Преку која лендинг страна влегле

Сегментација и автоматски импорт во листа пропратена со серија на дрип маилови.

Стадиум на клиентот

Сегментација во зависност колку е стар клиентот и поважно на кои маилови направил некоја акција

Истата сегментација е веќе направена за секција убавина и здравје и е основа за нова маил листа убавина и задравје една на МК и една на ЗК

Каква акција направил клиентот

Поспецифична сегментација во зависност од тоа на која специфична понуда или производ кликнал понатаму и што купил.

Ваквото групирање при сегментација води кон точно креирани вертикали.

Сегментација на клиентите  преку која лендинг страна влегле

Сегментација преку ландинг страни за нови и обновени клиенти и автоматски импорт во mailchimp во листа пропратена со серија на дрип маилови. 

Мој предлог е минимум 3 контент содржини за првите маилови и потоа да се направи дополнителна сегментација во зависност каква акција направил клиентот. (Slimline ние типичен пример , види слика во прилог)

ФАКТОРИ НА УСПЕШНОСТ НА СТРАНАТА

C = 4m + 3v + 2(i – f) – 2a

C  – Веројатност за конверзија

m – Мотивација на корисникот

v   – Јасност на понудата

i   – леснотија на користење – едноставност / потикнатост

f   – леснотија на користење – комплицираност – отпор

a  – очекување што ќе се случи – анксиозност

Примери од лидер Groupon 

Ванчо П. Костурски